سالن 38A

ردیفنام شرکتشماره غرفه
1پیشگام سیل البرز1
2مازند فیل2
3توان ماشین پویا3
4البرز ماشین کرج4
5تراشه پژوهان آریان5
6صنعت کاران مهر6
7نهاد صنعت پیشگام البرز7
8آریا صنعت آذین بامداد8
9ماشین سازی قدس عباسی9
10کارا10
11نوین ایلیا صنعت11
12گروه صنعتی میکرون12
13درخشان تابان آریا13
14بهین فوم گستر ماد14
15ماشین سازی آقا بگلو15
16سورنا سو16
17آریا پوپک ماشین17
18فولاد محور مهر صنعت17A
19صنعت کاران متحد18
20صنعت سازان نام آور19
21بهره ور ماشین البرز19a
22بهفر ماشین اطلس البرز20
23ماشین سازی خرم21
24وانا پرس22
25کارا توس23
26شرکت فنی مهندسی انرژی نیرو کیا24
شبکه اجتماعی زیرونت
نقشه نمایشگاه
نمایشگاه مجازی
ثبت نام
error: protected !!